Bước 01: chọn nhà in hóa đơn

-Gọi điện liên hệ bên in

-Báo giá in hóa đơn

-Chọn mẫu hóa đơn, nếu đã có thì thôi chỉ cần thay đổi năm phát hành ở tiểu mục trên hóa đơn : Kí hiệu AA/17P

-Lôgo công ty ( nếu có)

Hồ sơ gồm:

+ Đối với nhà in

- Bản sao Đăng ký kinh doanh công ty (công chứng)

- Bản sao Chứng minh thư nhân dân của Giám đốc tùy nơi nếu là chổ công ty in như lần trước có thể ko cần cái này

- Giấy giới thiệu (Nếu giám đốc trực tiếp đi làm thì không cần giấy giới thiệu

- Bản sao chứng minh thư người được giới thiệu tùy nơi nếu là chổ công ty in như lần trước có thể ko cần cái này

- Tiền đặt cọc + phiếu thu tiền

+ Đối với thủ tục khi in:

- Hợp đồng kinh tế

- BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- QUYẾT ĐỊNH: Về việc in hóa đơn đặt in

- BIÊN BẢN THANH HỦY: Các hóa đơn in thử, in thừa, in hỏng và bản phim, bản kẽm

- BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÓA ĐƠN

- Hóa đơn Giá trị GTGT của nhà in

- Phiếu thu tiền bên nhà in hoặc ủy nhiệm chi nếu thanh toán bằng tiền gửi

- Phiếu chi tiền

- Hóa đơn mẫu 03 liên

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in:

-Hồ sơ bao gồm:

+ Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.Kết xuất dạng XML để nộp tờ khai qua mạng

+ Hoá đơn mẫu: 03 liên

Thời hạn: Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Khai báo trên HTKK: Xuất ra XML nộp cơ quan thuế , Kẹp cùng mẫu 03 liên hóa đơn mẫu do nhà in cung cấp: MANG LÊN PHÒNG ẤN CHỈ CỦA CƠ QUAN THUẾ NỘP